Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo sklepata Condor travel d.o.o. ( v nadaljevanju Condor Travel) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja na turistični paket v organizaciji Condor Travel. V primeru, da je v posameznem programu  posamezna določba urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe navedene v posameznem programu. 
V primeru telefonske prodaje oz. prodaje preko spleta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko ali preko interneta naročil potovanje. S splošnimi pogoji se lahko potnik seznani na spletni strani https://condor-travel.com/splosni-pogoji, kjer so splošno dostopni. 
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravil veljavno rezervacijo ali opravil plačilo turističnega aranžmaja. 
Ti splošni pogoji ne veljajo za nakup letalskih vozovnic in prodajo turističnih aranžmajev v organizaciji drugih ponudnikov, kjer Condor Travel nastopa kot posrednik. V tem primeru veljajo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. 
Ti splošni pogoji ne veljajo za zavarovanje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini, kjer Condor Travel nastopa zgolj kot posrednik. V tem primeru veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

2. PRIJAVA IN POGODBA

Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma, ki ga organizira Condor Travel v agenciji Condor Travel ali kateri koli pooblaščeni agenciji. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na izbran turistični paket. Ob prijavi potnik prejme dokument – račun, kjer so razvidni vsi podatki o izbranem in naročenem turističnem aranžmaju ter dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. 
Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakšnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku enega dneva po njegovi izdaji. S plačilom prvega obroka ( akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Potnik je ob prijavi dolžan navesti zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter izvršiti plačilo v skladu z določbami teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi podatkov. 
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujoče prijavo se šteje tudi vsaka prijava posredovana v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, plačilo ali delno plačilo cene turističnega aranžmaja, ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujoče prijavo. 
Zgoraj navedi pogoji ne veljajo za turistične pakete, ki jih organizira Condor Travel za t.i. zaključene skupine oziroma za turistične pakete po naročilu ( individualna potovanja). V tem primeru velja program kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na turistični aranžma z izpolnitvijo prijavnice, ki je posebej izdelana na osnovi pogojev iz programa, oziroma s kakršnokoli drugo pisno potrditvijo. Z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov potnikov se šteje, da je pogodba sklenjena in je potnik ob morebitni odpovedi turističnega aranžmaja dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. 
CT je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so navedene v pogodbi oziroma programu turističnega paketa in skrbeti za interese in pravice potnika skladno z dobrimi poslovnimi običaji.
Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. CT ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma jih lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja.

3. PRIJAVNINA IN VARŠČINA

CT za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih 21,00 EUR za vsako rezervacijo. V primeru bolj zapletenih ponudb po želji za individualna potovanja CT zaračuna potniku 21,00 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. Če potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

4. POSEBNE STORITVE 
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega paketa ( enopoteljna soba, posebna prehrana, druga doplačila po želji,...) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila ( vizumi, druga doplačila ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. 
V primeru, da so k posameznemu turističnemu paketu razpisane posebne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni potovanja. Objavljene cene posebnih storitve vodij potovanja ali predstavniku CT v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.
Če se potnik sam prijavi na turistični aranžma, lahko prepusti CT, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma je pripravljen z njim deliti sobo. V primeru, da se na turistični aranžma prijavita dva, ki sta skupaj v sobi, pred potovanjem pa eden od njiju turistični aranžma odpove, drugi potnik nosi stroške doplačila za enoposteljno sobo, če mu ni možno najti drugege sopotnika.

 

5. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo neposredno pri CT ali pooblaščeni agenciji, oziroma, o CT prejme plačilo na transakcijski račun. Potnik ob prijavi plača 30% cene potovanja. Preostali del potnik plača najmanj 14 dni pred pričetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu/računu CT drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved turističnega paketa in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi turističnega paketa. 
Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu CT , CT pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.
CT lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (»obvezno doplačilo na kraju samem«). V tem primeru CT ne nastopa kotorganizator niti kot posrednik, ampak zgoj kot informator. Potnik v tem primeru uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. 
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno za pooblaščeno turistično agencijo.
V primeru, da se stranka odloči za sklenitev zavarovanja turističnih potovanj pri izbrani zavarovalnici, nastane pogodbeno razmerje iz naslova zavarovanja s samim plačilom premije v prodajni enoti CT ali pooblaščeni agenciji oziroma, ko je celotna zavarovalna premija plačana na transakcijski račun CT.

6. CENE
Cene turističnega paketa so določene s programom ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, ki so navedene v programu turističnega aranžmaja. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa. 
V skladu z veljavno zakonodajo lahko CT to ceno spremeni  tudi po sklenitivi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali zaradi sprememb tarif prevoznikov, ki vplivajo na ceno turističnega paketa.  V primeru spremembe cene iz tega nalova CT o tem najkasneje 20 ( dvajset) dni pred odhodom pisno obvesti potnika oziroma pooblaščeno turistično agencijo, ki je naredila rezervacijo, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je potnik dolžan plačati pred odhodom.
Sprememba cene iz naslova tečajnih razlik se obračunava kot razlika vrednosti tistega dela stroškov, ki so izraženi/obračunani v tuji valuti, in je obračunana po tečaju (1) tuje valute na dan turističnega paketa (načrtovana cena po ponudbi) ter (2) na dan priprave obvestila o spremembi cene ( običajno 20-23 dni pred odhodom). Za preračun se upošteva tečaj Banke Slovenije.
Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov cene turističnega aranžmaja, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo CT potniku vrnila vplačani znesek. 
Prav tako CT  v programu turističnega paketa določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, ki se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. CT v programu navede to dodatno ceno v obliki »obveznega doplačila v primeru velikosti skupine od/do oseb«. Ob prijavi CT potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz naslova »manjše skupine«, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.


7. PRODAJA LETALSKIH KART
Pri prodaji letalskih kart veljajo pogoji, katere določi prevoznik. Potnik je o pogojih za prodajo letalskih kart seznanjen pred ali ob nakupu s strani CT. Pri prodaji letalskih kart nastopa CT zgolj kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. V tem primeru potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Condor travel  ne odgovarja za izvedbo leta ter ne odgovarja za izbiro prevoznika s strani potnikov. Potnik sam izbere prevoznika po svojih željah in kriterijih in za svojo izbiro odgovarja sam. Condor travel je odgovorna potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje za svoje potovanje. Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje Condor travel, osebno v poslovalnici, po elektronski pošti, prek telefonskih klicev ter spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se šteje, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.
Storitev Condor travel je zaključena, ko je potniku posredovana potrditev rezervacije in izdana letalska karta. Od tega trenutka naprej je potnik v neposrednem razmerju z odgovornim letalskim prevoznikom. Ob morebitni ne izvedbi ali pomanjkljivi izvedbi leta, potnik zahtevek za nadomestilo za vplačano letalsko karto naslovi neposredno na prevoznika.


8. CENE LETALSKIH KART
Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Podane cene, ki jih potnik prejme v ponudbi, vključujejo vse pristojbine in dodatke, razen če je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Posredovane cene letalskih kart s strani Condor travel so veljavne le na dan rezervacije! Letalska karta se sicer lahko izda v določenem časovnem roku, vendar si letalski prevoznik pridržuje pravico do spremembe cene.


9. ARANŽMAJI, KJER CONDOR TRAVEL NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primeru, da Condor travel ni organizator turističnega paketa, nastopa v vlogi informatorja. V tem primeru podaja prejete informacije od organizatorja turističnega paketa potniku in mu pomaga pri prijavi. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi turističnega paketa so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Šteje se, da Condor travel prodaja tovrstne turistične pakete v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja, Condor travel pa mu ob tem nudi vso potrebno pomoč.


10. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI PRI ZAVAROVALNICI (ODSTOPNINA)
V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, pri kateri je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.


11. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA
Potnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, Condor travel  pa je dolžna preveriti, če je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo potnika Condor travel lahko zaračuna potniku administrativne stroške v višini 21,00 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske karte), jih je potnik dolžan poravnati.
Potnik ima pravico do odpovedi turističnega paketa, in sicer v poslovalnici, kjer se je prijavil, ali direktno na prijavnem mestu Condor travel. V primeru, ko potnik odpove turistični paket, ima Condor travel  pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do začetka potovanja. V vsakem primeru Condor travel zahteva povrnitev administrativnih stroškov rezervacije v višini 21,00 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:
Za turistične pakete:
• odpoved do 45 dni pred odhodom, 30 % cene aranžmaja,
• odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 40 % cene aranžmaja,
• odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 60 % cene aranžmaja,
• odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 80 % cene aranžmaja,
• odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100 % cene aranžmaja.
Za enodnevne turistične pakete:
• odpoved do 30 dni pred odhodom, 10 % cene aranžmaja,
• odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom, 20 % cene aranžmaja,
• odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 30 % cene aranžmaja,
• odpoved 14 do 8 dni pred odhodom, 50 % cene aranžmaja,
• odpoved 7 do 1 dan (24 ur) pred odhodom, 80 % cene aranžmaja,
• odpoved na dan (manj kot 24 ur), 100 % cene aranžmaja.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko drugačni, kadar to narekujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih Condor travel narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.
Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če so navedeni v programu turističnega aranžmaja ali pogodbi.
Ob odpovedi turističnega paketa pred odhodom potnik poda pisno odpoved oziroma podpiše odpovedni dokument. Če potnik zavrne podpis ali potrditev tega dokumenta, se šteje, da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine turistični paket na svojo željo. Če potnik med potovanjem turistični paket prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Condor travel, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Condor travel zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
Condor traveč oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Condor travel v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Condor travel  ima pravico med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če ne poskrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. Condor travel v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Condor travel bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja turističnega paketa potnik povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.
Višina stroškov odpovedi turističnega paketa v primeru, da Condor travel ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.


12. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA  ALI ODPOVED POTOVANJA
Condor travel si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi turističnega paketa, če se na turistični paket ne prijavi minimalno potrebno število potnikov, ki je navedeno v programu.
Condor travel potnika obvesti o odstopu pogodbe, če se ni prijavilo minimalno število potnikov, najkasneje:
– 20 dni pred začetkom turističnega paketa, ki traja več kot 6 dni,
– 7 dni pred začetkom turističnega paketa, ki traja od 2 do 6 dni,
–      2 dni (48 ur) pred začetkom turističnega paketa, ki traja manj kot 2 dni.
Condor travel si pridružuje pravico do spreminjanja statusa potovanja, glede na realno število prijav/odjav na potovanju. 
Condor travel si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Condor travel pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
Condor travel lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Condor travel, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Condor travel.
Condor travel si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi turističnega aranžmaja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Condor travel ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. 
Odgovornost Condor travel je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Condor travel ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.          
Condor travel ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da Condor travel odpove turistični aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Condor travel potnika nemudoma obvesti.          
V primeru, da stanje na kraju samem Condor travel ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Condor travel namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.


13. SPREMEMBE IN ODPOVEDI LETALSKIH KART
Sprememba produkta ali storitve (npr. sprememba datuma, destinacije …) je možna, vendar le v primeru, kadar pogoji produkta ali storitve to dopuščajo. Vsaka izvedba spremembe je povezana z dodatnimi stroški, ki so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitev in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen in če omenjeni pogoji želene spremembe omogočajo.
Potnik ima pravico produkt ali storitev kadarkoli odpovedati, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve.
Kadar potnik ob potrditvi letalske vozovnice predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Pogoji odstopnine so določeni s splošnimi pogoji zavarovalnice in skladno z njenim veljavnim cenikom.
V primeru, da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene za letalsko vozovnico, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva ali stroškov vplačane odstopnine.
Condor travel si ob kakršni koli spremembi ali odpovedi povezani z letalsko vozovnico pridržuje pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 21,00 EUR.

14. POTNI DOKUMENTI
Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v državo, v katero ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na ZADNJI dan potovanja! Condor travel za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za te države zahtevani. Če potnik te obveznosti ne izpolni, Condor travel ravna po določilih o potnikovi odpovedi turističnega paketa. V primeru, da potniku ureja vizum Condor travel, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Condor travel potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če agenciji Condor travel ne dostavi vseh potrebnih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri Condor travel že vplačal pridobitev teh dokumentov.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja drugim udeležencem potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja potnik sam.
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti turistični paket, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega turističnega paketa ali do povrnitve stroškov.
15. OBVESTILA PRED ODHODOM
Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova ne prejete pošte Condor travel ne upošteva.


16. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Condor ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev turističnega paketa zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.


17. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem drugim sopotnikom.


18. PRTLJAGA
Condor travel ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, smuči, glasbeni inštrumenti ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili prevoznika, v kolikor v programu turističnega paketa ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
Pri prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
Pri nizkocenovnem prevozniku je dovoljena teža prtljage, ki jo potnik odda ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzame potnik s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.


19. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Condor travel bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga.


20. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Condor travel na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti predstavniku agencije, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in s tem je izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Potnik lahko vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Condor travel le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.
Condor travel je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je Condor travel dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Condor travel dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Condor travel ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.
Višina odškodnine je omejena z višino cene vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Condor travel pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.

21. ODGOVORNOST ZA TOČNOST LETALSKIH PREVOZNIKOV
Condor travel ne odgovarja za točnost letalskih prevozov na rednih ali izrednih poletih in tudi ne za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik lahko poda pritožbo ali vlogo za povrnitev morebitnih nastalih stroškov zaradi odpovedi/zamude direktno na letalski družbi, ki je odgovorna za spremembe. 
V primeru, da letalska družba odpove let še pred pričetkom potovanja, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva.

22. UPORABA PODATKOV
Condor travel vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Condor travel vse pridobljene podatke o potnikih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov, dostopno na www.condor-travel.com.


23. KONČNA DOLOČILA
V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.
Condor travel d.o.o., Celje februar 2024